Informacja dotycząca przetwarzania danych Klientów przez N6rent

Polityka Prywatności

Administrator danych.
Administratorem danych osobowych Klientów jest Intervapo Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Elbląskiej 98B, 80-718 Gdańsk (zwana dalej Intervapo lub Administrator Danych). Z Administratorem Danych można kontaktować się poprzez wysłanie korespondencji na powyższy adres lub elektronicznie, wysyłając maila na adres: kontakt@intervapo.pl <maiIto:kontakt@intervapo.pI>.

Inspektor Ochrony Danych.
Kontakt do naszego inspektora ochrony danych: iod@intervapo.pl <maiIto:iod@intervapo.pI>

Cele i podstawa prawna przetwarzania.
Podstawami prawnymi przetwarzania danych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO), w szczególności art. 6 tego rozporządzenia ustanawiający ogólne zasady zgodności przetwarzania danych.
Dane osobowe Klientów przetwarzane st przez nas w celach:


 • wykonania umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • podjęcia działań na podstawie udzielonych zgód (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • związanych z naszym prawnie usprawiedliwionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jednocześnie informujemy że naszymi prawnie usprawiedliwionymi interesami jest: ochrona własnych roszczeń – np. windykacja naIeżności; ochrona przed roszczeniami Klientów – np. zabezpieczenie danych na wypadek reklamacji; marketing produktów i usług własnych nie wymagający zgody,
  • realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa lub spełnienie zadań w interesie publicznym (podstawy prawne: art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO).

Odbiorcy i przekazywanie danych osobowych.

Zgodnie z definicją „odbiorcy”, umieszczoną  w RODO, wymienioną  w art. 4 pkt 9, dane osobowe w trakcie ich przetwarzania mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców: Klientowi oraz osobom upoważnionym przez Klienta; upoważnionym przez Intervapo osobom zatrudnionym w Intervapo; podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie i w imieniu Intervapo oraz osobom upoważnionym, zatrudnionym w tych podmiotach (np. realizacja marketingu przez firmy zewnętrzne, windykacja należności i dochodzenie roszczeń w oparciu o usługi firm zewnętrznych); stronom trzecim – w przypadku zgody Klienta na przekazanie danych (np. w razie przekazania danych w celach marketingowych, w razie sprawdzenia wiarygodności Abonenta przez Biura Informacji Gospodarczej) lub w przypadku korzystania przez Intervapo z przysługujących praw (np. w razie cesji wierzytelności wraz z przekazaniem danych osobowych związanych z wierzytelnością}; organy publiczne, które mogą otrzymywać dane w przypadkach innych niż w ramach konkretnego postępowania prowadzonego zgodnie z prawem Unii lub prawem polskim.

Przetwarzanie danych poza Unią Europejską.

Intervapo nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych Klientów do państw trzecich (poza UE).

Okresy przechowywania danych.

Dane osobowe są przechowywane:

 1. w przypadku gromadzenia danych osobowych na potrzeby realizacji zamówienia lub zawarcia umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO): od momentu zebrania danych w związku z zawarciem umowy do czasu rozwiązania umowy lub realizacji umowy po momencie jej rozwiązania (np. rozpatrywanie reklamacji);
 2. w przypadku gromadzenia danych osobowych w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa lub w związku z realizacji zadań w interesie publicznym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c i e) przez okres realizacji obowiązków i zadań wynikających z poszczególnych przepisów prawa;
 3. w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Intervapo (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. § dane będą przechowywane nie dłużej niż w okresie dziesięciu lat od momentu rozwiązania umowy lub do momentu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania w takim celu;
 4. w przypadku gromadzenia danych osobowych na podstawie zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a lub f RODO): od momentu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych nip objętych (również w trakcie realizacji umowy) do momentu wycofanie tej zgody lub do momentu odnotowania sprzeciwu;
 5. poza sytuacjami wymienionymi powyżej dane będą mogły być przechowywane w okresie ograniczenia przetwarzania tych danych ustanowionego na wniosek Klienta, wniosek organu nadzorczego – w sytuacjach przewidzianych przez RODO w art. 18 oraz art. 58.

Prawa osoby której dane dotyczą.

Informujemy, ze osobie której dane dotycz t przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych.
W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, Klient posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Obowiązek/dobrowolność podania danych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale jest ono niezbędne w celu wykonania umowy z administratorem, a brak ich podania może powodować niemożliwość wykonania świadczenia przez administratora lub kontaktowania się w sprawach związanych z realizacji umowy tub w prawnie usprawiedliwionych celach administratora. Pomimo dobrowolności podania danych po zebraniu danych Administrator danych będzie mógł być zobowiązany do ich przetwarzania lub posiadać uprawnienie do dalszego przetwarzania danych.

Przetwarzane dane osobowe Klientów.

Informujemy, ze przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, adres, kod pocztowy, miejscowość, adres e-mail, telefon.

Profilowanie danych osobowych.
Informujemy, ze dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Profilowanie będzie prowadzone na podstawie danych osobowych znajdujących się w zbiorze administratora, w szczególności na podstawie danych o wcześniej zakupionych u administratora produktach lub usługach, jak również informacji dostępnych na rynku dotyczących bieżącego popytu. Profilowanie jest prowadzone z wykorzystaniem aktualnego oprogramowania stworzonego w tym celu. Celem profilowania będzie marketing produktów i usług oferowanych przez administratora oraz dostosowanie oferty do potrzeb i zainteresowań osoby której dane dotyczą. Oferta ta będzie mieć charakter jedynie propozycji lub informacji i nie będzie w żaden sposób wiązać osoby której dane dotyczą.

Pliki cookies (ciasteczka) oraz badanie aktywności użytkownika

Informujemy, że w związku z korzystaniem z niniejszego serwisu my oraz nasi partnerzy zapisujemy w Twojej przeglądarce pewne informacje (pliki cookies, czyli ciasteczka; informacje w lokalnej bazie przeglądarki, tzw. local storage). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na zapisywanie tych informacji. W każdym momencie możesz zmienić ustawienia przeglądarki oraz skasować te informacje lub zabronić ich zapisu z poziomu ustawień przeglądarki, niemniej jednak w takim przypadku nie gwarantujemy prawidłowego działania serwisu. Wyżej wymienione informacje zapisywane są między innymi w celach utrzymania sesji użytkownika, dostarczenia funkcjonalności serwisu, dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika, tworzenia statystyk oglądalności serwisu. W celu badania aktywności użytkowników w serwisie wykorzystujemy także usługi Google. Z zasadami dotyczącymi zbierania i przetwarzania danych przez Google możesz zapoznać się pod następującym adresem: https://policies.google.com/technologies/partner-sites